Historia instytutu

Inicjatorem, twórcą i pierwszym, wieloletnim dyrektorem Instytutu był. śp. Profesor Jacek Mościński.

Historia zaczęła się na przełomie stuleci, za kadencji JM Rektora Kazimierza Flagi. Chcąc uporządkować sytuację studiów informatycznych na Politechnice (a były one rozproszone na wiele wydziałów) Profesor Flaga, wspólnie z Dziekanem Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Profesorem Jagiełłą, postanowili zorganizować silny informatyczny ośrodek dydaktyczno – badawczy zlokalizowany na tym właśnie wydziale. Na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej funkcjonował już wtedy zespół pod kierownictwem wybitnego informatyka – Profesora Sapiechy zorganizowany w ramach Katedry Informatyki. Powstanie nowego Instytutu (przyjął on później nazwę Instytutu Teleinformatyki) stwarzało szanse na zintegrowanie całego kształcenia na studiach informatycznych wokół tego Wydziału, co było zamysłem Rektora Flagi.

Instytut powstał w 2001 roku, podzielony został na dwa Zakłady – Zakład Obliczeń Rozproszonych i Zakład Bezpieczeństwa Sieci. Kadra oparta została na informatykach i fizykach zajmujących się informatyką, pochodzących głównie z AGH i UJ. Profesor Mościński zatrudnił też pracowników renomowanych firm informatycznych ze stopniami doktora informatyki oraz kilku świeżo dyplomowanych absolwentów studiów informatyki na AGH.

W opisanej strukturze Instytut funkcjonował do roku 2009. W ramach działalności na Wydziale WIEiK Instytut wykształcił kilka setek inżynierów i magistrów inżynierów informatyki, którzy „na pniu” zatrudniani byli w krakowskich firmach komputerowych, ciesząc się bardzo dobrą opinią. W tym też czasie dwoje pracowników Instytutu obroniło doktoraty.

W związku ze zmianą nastawienia władz Uczelni do skupienia studiów informatycznych na jednym wydziale, nastąpiło przeniesienie Instytutu na Wydział Fizyki Matematyki i Informatyki bez żadnych zmian kadrowych i wraz ze studentami.

Po przejściu Profesora Mościńskiego na emeryturę dyrektorem Instytutu został dr hab. inż. Tadeusz Chmaj, a od 2013 roku stanowisko dyrektora pełni prof. dr hab. Zbisław Tabor.